Business VOLTIN BLOG

Power Purchase Agreement: Levná energie ze solárních panelů pro vaši firmu

Power Purchase Agreement (PPA) je smlouva mezi dodavatelem energie a odběratelem, která umožňuje odběrateli využívat obnovitelné zdroje energie za předem sjednanou cenu po dobu smluvního období. Výhodou PPA je snížení závislosti na tradičních zdrojích energie a zlepšení ekologického profilu firmy. Článek o Power Purchase Agreement (PPA) se zaměřuje na výhody, legislativní podmínky, možnosti využití a budoucnost PPA v České republice.

Power Purchase Agreement přináší firmám levnější elektřinu

Co je Power Purchase Agreement (PPA)

PPA je dohoda mezi dvěma stranami, kdy se jedna strana zavazuje dodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů (např. solární panelové elektrárny) druhé straně po dobu určitého času za stanovenou cenu. Druhá strana využívá tuto elektřinu pro své potřeby a platí za ni cenu nižší než je cena obvyklá od místního distributora energie.

PPA se často využívá v průmyslových a komerčních odvětvích, kdy firma může významně a dlouhodobě snížit své náklady na energie a omezit dopad na životní prostředí. Díky PPA není potřeba, aby investovala do velkého množství solárních panelů, ale může využívat energii ze solárních zdrojů až do 100 % své spotřeby. Tím se dosahuje ekonomické úspory a zároveň čerpá ekologicky získaná elektřina.

Komu přinese Power Purchase Agreement užitek

PPA může přinést užitek jak poskytovateli elektřiny, tak odběrateli. Poskytovatelé elektřiny mohou využít PPA k prodeji své produkce a zajistit si stabilní a dlouhodobé příjmy. Odběratelé mohou na druhé straně získat přístup k čisté energii bez nutnosti investovat do vlastních solárních panelů nebo jiných zařízení. Tím si mohou snížit náklady na elektřinu a zároveň snížit svou uhlíkovou stopu. PPA mohou být výhodné pro různé typy podniků, nebo dokonce pro domácnosti, které chtějí využívat čistou energii.

Jaké jsou ekonomické výhody Power Purchase Agreement na solární panely

Power Purchase Agreement přináší ekonomické benefity pro obě zúčastněné strany - pro výrobce energie i pro odběratele. Pro výrobce energie, obvykle majitele solární elektrárny, PPA zajišťuje stabilní a dlouhodobý zdroj příjmů. Odběratel v tomto případě platí pevně stanovenou cenu za elektřinu, což poskytuje výrobci jistotu a finanční stabilitu.

Odběratel nakupuje elektřinu za nižší cenu, než je cena tržní. To mu umožňuje snížit své náklady na energie a zvýšit tak svou konkurenceschopnost.

Z hlediska širšího ekonomického kontextu může PPA také pomoci snížit celkovou zátěž pro elektrizační síť, protože vytváří přímou dohodu mezi producentem a odběratelem, čímž se snižuje závislost na stávajících sítích a zajišťuje se menší energetická ztráta během přenosu energie.

Jaké jsou legislativní podmínky PPA pro firmy v České republice

V České republice platí pro Power Purchase Agreement zákon č. 165/2012 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie, který umožňuje prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím PPA. Provozovatelé obnovitelných zdrojů energie mohou uzavírat smlouvy o prodeji elektřiny na dobu nejméně 10 let, přičemž cena elektřiny se může odvíjet od cen na burze nebo být stanovena pevnou cenou. Zákon také stanoví požadavky na způsob uzavírání PPA smluv a na jejich obsah, aby byly chráněny zájmy všech stran a zabezpečena stabilnost dodávek elektřiny. Při uzavírání PPA smluv je důležité dodržet všechny právní a technické požadavky, aby byla smlouva právně platná a aby byla zajištěna kvalitní a stabilní dodávka elektřiny.

Zajímavosti o Power Purchase Agreement

PPA je významným nástrojem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o dlouhodobou smlouvu mezi výrobcem elektřiny a odběratelem, která zajišťuje prodej elektřiny za pevně stanovenou cenu po určitou dobu. PPA může být výhodná pro obě strany, protože výrobce získává zajištěný odbyt a odběratel zase dlouhodobou stabilní cenu elektřiny.

V roce 2019 byl v USA uzavřen největší PPA kontrakt v historii. Solární elektrárna Gemini Solar Project v Nevadě podepsala smlouvu s firmami NV Energy a Apple na dodávku elektřiny. Tento projekt bude mít kapacitu 690 MW a bude schopen zásobovat elektřinou až 260 000 domácností. Tímto krokem se podpoří snaha o přechod na čistou energii a snížení emisí skleníkových plynů v této oblasti.

PPA má také pozitivní dopad na životní prostředí, protože podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, což snižuje emise skleníkových plynů. PPA je také zajímavou možností pro firmy, které chtějí dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti a snížit svou ekologickou stopu.

PPA snižuje firmám náklady za energie

Příklady Power Purchase Agreement v České republice

V České republice se v posledních letech začíná více využívat PPA v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Patří sem například:

  1. Solární elektrárna Měnín - Solární park Měnín uzavřel v roce 2020 smlouvu na 15 let o odběru elektřiny s nadnárodní společností E.ON. Díky PPA mohla elektrárna získat stabilní příjem z prodeje elektřiny a minimalizovat rizika výkyvů cen na trhu.
  2. Větrná elektrárna Ciboušov - V roce 2019 uzavřela společnost ČEZ PPA s firmou Enercap Power, která odebírá energii z větrné elektrárny Ciboušov na Příbramsku. PPA pomohlo zajistit stabilní příjem z prodeje elektřiny a zároveň umožnilo snížit náklady na výrobu energie.
  3. Solární elektrárna Hrádek nad Nisou - V roce 2021 uzavřel energetický subjekt EnergyTec PPA na 15 let s firmou ECE Hrádek, která odebírá energii z solární elektrárny v Hrádku nad Nisou. Díky PPA mohla solární elektrárna získat stabilní příjem z prodeje elektřiny a minimalizovat rizika výkyvů cen na trhu.

Tyto příklady ukazují, že Power Purchase Agreement se v České republice stává čím dál více využívanou formou prodeje elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Jsou k dispozici nějaké dotace v České republice na PPA

V současné době neexistují žádné speciální dotace v České republice určené výhradně pro projekty využívající Power Purchase Agreement. Nicméně, existují obecné dotace a podpůrné programy pro obnovitelné zdroje energie, které mohou být využity pro financování projektů s PPA. Mezi tyto programy patří například Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (NAP OZE), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo Program na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (PV OZE).

Jaká je budoucnost PPA pro následujících deset let

PPA se stane stále více běžnou formou financování obnovitelných zdrojů energie v České republice v následujících deseti letech. S růstem povědomí o udržitelnosti a ochraně životního prostředí se bude stále více firem rozhodovat pro využití obnovitelných zdrojů energie, což bude vytvářet rostoucí poptávku po PPA.

Zároveň se očekává, že legislativní podmínky se budou více přizpůsobovat potřebám obnovitelných zdrojů energie a budou podporovat využívání PPA. Vláda již v minulosti přijala opatření, která podporují rozvoj obnovitelných zdrojů energie a v následujících letech by měla být podpora dále posilována.

Celkově lze očekávat, že PPA bude hrát stále důležitější roli v energetickém mixu České republiky a bude umožňovat rychlejší a efektivnější přechod na udržitelné zdroje energie.

Power Purchase Agreement pro firmy: Levná energie ze solárních panelů pro vaši firmu. Ušetřete na energiích a snižte své náklady s Power Purchase Agreement! Získávejte levnou energii ze solárních panelů a přispějte k udržitelnosti vaší firmy.

Power Purchase Agreement ted znamená solární panely bez vstupní investice pro vaši firmu. Platíte jen za spotřebovanou elektřinu.

Více informací o Power Purchase Agreement si přečtěte na stránce PPA pro firmy.

Více o Fotovoltaických elektrárnách pro rodinné domy.

Zdroj: VOLTIN BLOG

Klíčová slova: Power Purchase Agreement, obnovitelné zdroje energie, elektřina, investice, ekonomické výhody, legislativa, dodavatel energie, solární elektrárny, VOLTIN, VOLTIN BLOG.

Nezávazná poptávka
VOLTIN BLOG: Robert Kolman
Robert Kolman
OK
Ověřený autor
Konzultace zdarma

Chci sjednat konzultaci s technikem zdarma

Projektant solární elektrárny

Chci sjednat konzultaci s technikem

Technik přijede, probereme vaše možnosti a sestavíme nabídku na míru

Odeslání souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
Close