Business VOLTIN BLOG

Kompletní informace k fotovoltaickým elektrárnám

Text se zabývá různými otázkami týkajícími se výstavby a provozu fotovoltaické elektrárny. První část textu uvádí, že Energetický regulační úřad (ERÚ) nemá pravomoc k rozhodování o stavebních a technických otázkách při realizaci energetických zařízení a nevydává stanoviska k projektům, včetně výstavby fotovoltaických elektráren a připojení k distribuční soustavě. Druhá část se zaměřuje na dotace na solární elektrárnu a doporučuje před podáním žádosti o licenci zkontrolovat, zda je dotace vázána na fyzickou osobu. Třetí část textu se zabývá formou a obsahem žádosti o licenci na solární elektrárnu, kterou je možné podat prostřednictvím e-mailu pouze s elektronickým podpisem, jinak je nutné ji zaslat poštou nebo datovou schránkou. Čtvrtá část textu popisuje, že licence na obchod s elektřinou není nutná, pokud výrobce elektrické energie prodává elektrickou energii zákazníkům a zároveň ji nekupuje. Poslední část textu se věnuje novému ustanovení energetického zákona, podle kterého se od roku 2023 vyžaduje licence na výrobu elektřiny výrobnami elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW určenými pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud jsou propojeny s přenosovou nebo distribuční soustavou.

ERÚ představil povinnou legislativu k solárním elektrárnám

Kompletní informace k fotovoltaickým elektrárnám

Výstavba výrobny elektřiny a stavební řízení na fotovoltaickou elektrárnu

ERÚ nemá žádné pravomoci ve vztahu ke stavebním či technickým otázkám realizace energetických zařízení. Licence je podle energetického zákona podnikatelským oprávněním, nikoliv povolením k provozování zařízení z technického hlediska. ERÚ se k projektu realizace výstavby fotovoltaické elektrárny v rámci stavebního řízení nevyjadřuje a stanovisko v této věci nevydává, stejně tak se nevyjadřuje k záměrům připojení výrobny do distribuční soustavy.

Žádosti o udělení licence je možno vyhovět až tehdy, kdy je energetické zařízení dokončeno a je v provozu.

Dotace na solární elektrárnu

Výroba elektřiny je jednou z činností podnikání v energetických odvětvích, a držitel licence je podnikatel – před podáním žádosti o udělení licence doporučujeme zkontrolovat podmínky dotačního programu, zda není dotace navázána na fyzickou osobu-nepodnikatele. Pokud ano, je nutné si prověřit, zda nebude požadováno dotaci vrátit. ERÚ nemá žádné kompetence ve vztahu ke stanovení či posuzování dotačních podmínek.

Forma a obsah žádosti na solární elektrárnu

Prostřednictvím e-mailu lze podat žádost pouze v případě, že je opatřen elektronickým podpisem e-mailu. V opačném případě je nutné zaslat žádost poštou nebo datovou schránkou. Podání učiněné emailem bez zaručeného elektronického podpisu je nutno ve lhůtě 5 dnů doplnit řádným způsobem, jinak se k němu nepřihlíží.  K žádosti je potřeba doložit dokumenty prokazující splnění podmínek dle energetického zákona a uhradit správní poplatek.

Licence na obchod s elektřinou u výrobců elektrické energie

Držitel licence na výrobu elektřiny má v souladu s energetickým zákonem [§ 23 odst. 1 písm. b)] právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou. Pokud tedy výrobce elektrické energie prodává jím vyrobenou elektrickou energii zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou, přičemž zároveň nenakupuje elektrickou energii, kterou by dále také prodával, nepotřebuje licenci na obchod s elektřinou.

Licence na výrobu elektrické energie u výroben do 50 KW a připojení výrobny

Podle energetického zákona (§ 3 odst. 3) platí s účinností od 24. ledna 2023, že licence se vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

Uvedené ustanovení znamená, že pro výrobu elektřiny ve výrobnách nad 50 kW je třeba udělení licence, i když vyrobená elektřina slouží pouze pro vlastní spotřebu (tj. stav, který není podnikáním). Nejedná se však o zakotvení obecné výjimky z povinnosti mít licenci pro výrobny do výkonu 50 kW. U výroben do 50 kW je licence potřeba v případě, že se jedná o podnikání (tzn. nejedná se o výrobu pro vlastní spotřebu).

Z hlediska částečného zrušení povinnosti disponovat po 24. lednu 2023 licencí je irelevantní, zda již výrobce licenci historicky má či kdy byla výrobna elektřiny zprovozněna, u výroben provozovaných před tímto datem nemá udělení licence od 24. ledna 2023 již význam, ani a contrario nemůže zhojit stav, pokud před tímto datem byla v rozporu se zákonem výrobna provozována bez licence.

Je nutno posoudit, kdy se jedná o podnikání a kdy nikoliv. Podle právních předpisů je považován za podnikatele ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Zejména nelze klást automaticky rovnítko mezi podnikání a situaci, kdy výrobce vyrábí elektřinu primárně pro vlastní spotřebu a přebytky dodává do elektrizační soustavy, a to nikoliv se záměrem činit tak soustavně (pravidelně) a primárně za účelem zisku, zde se o podnikatele nejedná.

Licence není podmínkou připojení výrobny k elektrizační soustavě.

Solární elektrárny pro malé i velké firmy

Uvažujete o solární elektrárně?

VOLTIN Vám ji postaví na klíč, navíc za Vás vyřešíme všechna potřebná povolení.

Realizace na klíč včetně připojení k distribuční síti

Obrovské usnadnění Vám přineseme tím, že vyřídíme žádost o připojení k distribuční síti, revizi elektrárny a takzvané první paralelní připojení. To vše jsou poměrně komplikované záležitosti, ale naštěstí se o ně prakticky nemusíte vůbec starat, naši odborníci si s nimi hravě poradí. Samozřejmostí při instalaci je, že dodržujeme veškeré platné normy, pečlivě instalujeme i s ohledem na Váš dům. Také se postaráme o kompletní revizi, která je nezbytná pro spuštění elektrárny do provozu

Přebytky vyrobené energie prodáváte do distribuční sítě na základě smlouvy s Vaším dodavatelem elektrické energie. Takže když odjedete v létě na dovolenou a dům spotřebovává minimální množství vyrobené energie, tak Vám solární elektrárna sama vydělává peníze. A díky tomu, že od nás budete mít v mobilu přehlednou aplikaci napojenou na elektrárnu, vše si můžete kontrolovat odkudkoli na světě.

Investujte chytře, s výhledem do budoucnosti a nechte si také profesionálně vybudovat vlastní solární elektrárnu. Se společností VOLTIN je to jednoduché, rychlé a nejen, že investujete do ekologie, ale hlavně můžete ušetřit nemalé peníze za provoz Vašeho rodinného domu.

Sjednejte si konzultaci s odborníkem ze společnosti VOLTIN a nechte si zaslat nezávaznou nabídku na vlastní solární elektrárnu na Váš rodinný dům

Zdroj: VOLTIN, https://www.facebook.com/VOLTIN.cz, https://www.eru.cz/informace-k-fotovoltaickym-elektrarnam

KLÍČOVÉ POJMY: VOLTIN, ERÚ, Energetický regulační úřad, Legislativa k solární elektrárně, Solární panely na klíč, Solární panely na rodinné domy, Solární panely pro firmy, Dotace na solární panely, Ušetřete za elektřinu, Náklady na rodinný dům, Snižte si náklady, Nová zelená úsporám.
Nezávazná poptávka
VOLTIN BLOG: Robert Kolman
Robert Kolman
OK
Ověřený autor
Konzultace zdarma

Chci sjednat konzultaci s technikem zdarma

Projektant solární elektrárny

Chci sjednat konzultaci s technikem

Technik přijede, probereme vaše možnosti a sestavíme nabídku na míru

Odeslání souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme! Vaši poptávku jsem přijali.
Oops! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
Close